Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

Barcelona manté congelats els tributs municipals en la seva proposta d’Ordenances Fiscals

21 d'octubre de 2021

L’Ajuntament proposa congelar els tipus impositius d’impostos i taxes l’any vinent i introdueix modificacions puntuals en les ordenances fiscals per afavorir millores ambientals.

Com a mesura destacada per impulsar les energies renovables i la transformació econòmica sostenible del teixit industrial de la ciutat s’aplicarà una bonificació del 30% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) als immobles d’ús industrial per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant 3 períodes impositius.

L’Ajuntament de Barcelona presenta una proposta d’Ordenances Fiscals (OOFF) pel 2022 que congela els tributs municipals i introdueix millores tècniques i bonificacions fiscals en l’àmbit ambiental. La congelació d’impostos i taxes respon a la voluntat de donar suport a la reactivació econòmica i ajudar a superar la situació actual de manera que no s’augmenti la pressió fiscal a les activitats econòmiques i a la ciutadania.

La proposta del Govern és debatrà i sotmetrà a dictamen a la Comissió d’Economia i Hisenda del 20 d’octubre i posteriorment anirà al plenari de l’Ajuntament per a la seva aprovació provisional. Després s’obrirà un període d’informació pública de 30 dies hàbils i es portarà a aprovació definitiva al plenari de desembre de 2021.

Una de les propostes destacades de la proposta d’OOFF per l’any vinent, en l’àmbit de l’emergència climàtica, és l’aplicació d’una nova bonificació del 30% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) als immobles d’ús industrial per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant 3 períodes impositius. Aquesta mesura s’emmarca en la política de transició energètica i d’impuls de les energies renovables i en l’aposta per la transformació econòmica sostenible del teixit industrial, polítiques recollides en diferents estratègies de la ciutat, com el Barcelona Green Deal, i el Pla Clima Barcelona. Es tracta d’una política més de reactivació econòmica dels polígons industrials que permetrà als que instal·lin plaques fotovoltaiques beneficar-se d’aquesta bonificació que actualment existeix pels edificis d’usos residencial i terciari.

Pel que fa a l’ocupació de via pública (3.10), no es preveuen grans canvis respecte a la l’ordenança aprovada l’any 2020. En el cas de les terrasses, la proposta no contempla la bonificació excepcional i temporal del 75% de la taxa duta a terme durant el període de la pandèmia per fer front a l’emergència sanitària. Queden excloses de la taxa d’ocupació de via pública les activitats artístiques al carrer  (músics al carrer) i tindran una reducció del 90% les filmacions amb interès cultural.

Entre les millores tècniques que s’apliquen, i atenent a una petició del sector dels establiments turístics, s’adapta el calendari d’aplicació del recàrrec municipal de l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) als períodes de meritació de l’impost per part de la Generalitat per facilitar-ne la seva gestió. S’atén així la demana del sector d’eliminar burocràcia i facilitar la gestió de l’impost sense que calgui fer dues liquidacions diferenciades per un mateix període de meritació.

Pel que fa als serveis telecomunicacions (3.9) es porta una nova ordenança fiscal que unifica i refon tots els aprofitaments de telecomunicacions existents a la ciutat, excepte telefonia fixa i mòbil. Es vol, així, afavorir el desplegament de la tecnologia 5G a la vegada que s’ordenen els cànons que han de pagar les empreses de telecomunicacions per fer ús de l’espai públic.

S’introdueix, com ja es va anunciar, una modificació a la taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars, la 3.18. En concret, l’Ajuntament de Barcelona establirà un 20% de reducció de la taxa de recollida domiciliària a aquells veïns i veïnes que tinguin un sistema individualitzat, si fan més de 40 aportacions anuals de la fracció orgànica. Els veïns i veïnes de la zona on s’aplica el Porta a Porta a Sant Andreu seran els primers que es podran beneficiar d’aquesta reducció si es compleix el requisit de participació en el sistema, mentre que també s’inicien els treballs per poder-la aplicar a Sarrià Vell. La reducció de la taxa de recollida de residus per a aquelles persones que tinguin sistemes individualitzats, s’afegeix a les reduccions previstes per ús dels punts verds, que varien entre un 1% de reducció per 2 aportacions anuals al punt verd fins al 14% si s’usa 15 o més vegades.

En relació a les taxes per serveis generals; (3.1) i en un pas més per afavorir l’administració electrònica, s’incorporen noves taxes per la reproducció en paper de documents que ja es troben disponibles en format digital o per la digitalització de documents en paper fora del Sistema Municipal d’Arxius. S’incorpora una taxa per a l’emissió d’informes relatius a autorització de vols de drons a la ciutat, un tràmit preceptiu per poder obtenir les autoritzacions de l’autoritat competent, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Pel que fa a l’impacte econòmic de les mesures proposades, es preveu una disminució de l’entorn de 600.000 euros en els ingressos del consistori per al proper exercici.

En paral·lel al projecte d’ordenances fiscals, es porta a aprovació inicial la nova ordenança de prestacions patrimonials públiques no tributàries relatives a la fibra fosca i que té com a finalitat regular les tarifes que percep la societat municipal BCASA per la realització de treballs tècnics i de manteniment de les esteses de fibra que es fan a través del clavegueram municipal.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Yoganet
Viatges Turinter
Encants Barcelona
M&M Languages
Aquanatura
Hospital HM NENS
L'Auditori
Carregant...
x
X