Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

El Govern activa el nou pla trimestral d'ajuts directes de 618 M € per als col·lectius i sectors més afectats per la Covid-19

9 de febrer de 2021

 • El DOGC publica avui les bases de la línia d’ajuts directes per a micro i petites empreses, i cooperatives amb treballadors en situació d’ERTO, dotada amb 208 milions d’euros, i les ordres d’obertura dels tràmits d’inscripció prèvia als registres per als ajuts a persones treballadores en ERTO i persones treballadores autònomes per import de 385 milions d’euros. 
 • Els ciutadans podran començar a sol·licitar els ajuts per a micro i petites empreses i cooperatives, i a persones treballadors en ERTO a partir del proper dilluns 15 de febrer de 2021. Els ajuts a persones treballadores autònomes els podran sol·licitar el divendres 19 de febrer de 2021.

El Govern ha activat avui el nou pla trimestral d’ajuts directes dotat amb 618 milions d’euros per als col·lectius i sectors més afectats per la Covid-19. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui les bases de la línia de 208 milions d’euros, que gestiona el Departament d’Empresa i Coneixement, adreçada a microempreses, petites empreses i cooperatives amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), que s’obrirà dilluns vinent, 15 de febrer.

D’altra banda, el DOGC d’avui també publica les ordres per les quals s’obriran la setmana vinent els tràmits d’inscripció prèvia per als dos ajuts directes i extraordinaris que gestiona el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per valor de 385 milions d’euros:

 • L’ajut per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu amb dret a la prestació extraordinària, dotat amb 105 milions d’euros i que s’obrirà també dilluns vinent, 15 de febrer.
 • L’ajut per al manteniment de l’activitat econòmica enfront la Covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa de qualsevol sector d’activitat, al qual es preveu destinar 280 milions d’euros i que s’obrirà divendres 19 de febrer

Línia d’ajuts directes per a microempreses, petites empreses i cooperatives per treballadors en situació d’ERTO

La línia, dotada amb 208 milions d’euros, té com a objectiu donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO de les microempreses, petites empreses i cooperatives. Donarà cobertura als 104.000 treballadors en ERTO que es calcula que hi ha en aquestes empreses.

Requisits de l’ajut a micro i petites empreses i cooperatives

S’hi podran acollir les petites empreses, microempreses i les cooperatives amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO actiu a data de 31 de gener de 2021.

 • Petites empreses: menys de 50 treballadors i facturació anual de fins a 10 milions d’euros
 • Microempreses: menys de 10 treballadors i facturació anual de fins a 2 milions d’euros
 • Cooperatives: menys de 50 treballadors o socis cooperatius i facturació de fins a 10 milions d’euros

No s’hi podran acollir autònoms a títol individual, ni fundacions o empreses participades en més d’un 50% per capital públic.

Per demanar els ajuts, l’empresa haurà de tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021 i comprometre’s a mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021 respecte el 31 de desembre de 2020. En cas d’incompliment d’aquest manteniment dels llocs de treball, es revocarà la subvenció i s’haurà de reintegrar la totalitat de l’import rebut, juntament amb els interessos de demora corresponents.

Els ajuts es podran demanar a partir de dilluns vinent, 15 de febrer, a les 12.00 hores, i fins al dia 22, a les 12.00 hores.

La presentació de les sol·licituds es farà temàticament a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, del Canal Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement. Per tal d’agilitar la tramitació, el procediment inclourà una declaració responsable, on els sol·licitants acreditaran que compleixen els requisits. D’aquesta manera, el control administratiu del compliment dels requisits es farà a posteriori, un cop fet el pagament.

Les subvencions s’atorgaran per concurrència competitiva, i el criteri de valoració serà la disminució de la facturació de l’exercici 2020 respecte l’any anterior. Es donarà prioritat a les empreses que hagin patit majors pèrdues percentuals.

En el cas que l’empresa o cooperativa s’hagi creat després de l’1 de gener de 2019 es calcularà la caiguda de la facturació de la manera següent:

 • Si l’empresa s’ha creat abans del 30 de setembre de 2019, es compararà la facturació de l’últim trimestre de 2019 amb la de l’últim trimestre de 2020.
 • Si l’empresa s’ha creat a partir de l’1 d’octubre de 2019, es compararà la mitjana de facturació dels dos primers mesos de vida de l’empresa amb la facturació de gener de 2021.

Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha atorgat l’ajut al tauler electrònic de la Generalitat. Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats.

Línia d’ajuts directes i extraordinaris per a persones treballadores en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu i per a persones treballadores autònomes

El DOGC també publica avui les ordres per les quals s’obriran la setmana vinent els tràmits d’inscripció prèvia per als dos ajuts directes i extraordinaris que gestiona el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per un valor de 385 milions d’euros: l’ajut per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, i l’ajut per al manteniment de l’activitat econòmica enfront la Covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa de qualsevol sector d’activitat.

L’ajut per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu és un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica en un pagament únic, que té per finalitat complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb menys ingressos afectades per un ERTO com a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la Covid-19.

Pel que fa al registre per accedir a aquest ajut, el termini d’inscripció s’obrirà el proper dilluns 15 de febrer, a les 9 hores i finalitzarà el dia 25 de febrer a les 15 hores. Aquest ajut serà compatible amb tots els altres de la Generalitat.

Amb els 105 milions de pressupost es preveu arribar a 175.000 persones i l’import de l’ajut estarà al voltant del 600 euros.

De la mateixa manera que els ajuts convocats pel Departament els passats mesos de novembre i de desembre, l’ajut a persones treballadores autònomes té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes (persona física) i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la Covid-19 i de les derivades de la declaració d'estat d'alarma.

Pel que fa al registre de persones treballadores autònomes que vulguin accedir  als ajuts d’aquest trimestre estarà obert de divendres 19 de febrer a les 9 hores fins al dia 26 de febrer a les 15 hores. L’ajut per al treball autònom serà una altra vegada de 2.000 euros i està previst destinar-hi 280 milions d’euros. És compatible amb la resta d’ajuts de la Generalitat amb la única excepció de les subvencions del Departament de Treball, Afers Social i Famílies per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.

En els dos casos, i com ja es va establir en l’ajut per a persones treballadores autònomes del mes de desembre, l’ordre d’inscripció al registre no determinarà en cap cas la preferència en l’atorgament de l’ajut.

La inscripció als registres és prèvia a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria dels ajuts. Un cop publicades les convocatòries, la presentació del formulari d’inscripció produirà els efectes de sol·licitud de l’ajut, sense necessitat de cap altre tràmit per part de les persones interessades. De la mateixa manera, el ciutadà validarà la informació de la petició a través d’una declaració responsable on els sol·licitants acreditaran que compleixen els requisits i que es validarà posteriorment, un cop fet el pagament. Posteriorment, a través del tauler electrònic de la Generalitat, el ciutadà podrà consultar l’estat de la seva petició.

Requisits de l’ajut extraordinari per a persones treballadores en ERTO

Hi poden accedir les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones amb prestació extraordinària derivada d’un contracte fixe discontinu, i també les persones sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associades.

Les persones interessades han de complir els requisits següents per accedir a la inscripció:

 • Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
 • Trobar-se incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) amb suspensió total o parcial de la seva jornada, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la Covid-19 al desembre de 2020 i que estiguin cobrant la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) el desembre de 2020, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE.
 • Percebre la prestació extraordinària derivada d’un contracte fixe discontinu.

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades i que compleixin els requisits han d’emplenar el formulari disponible a l’espai de Tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la Covid-19” o “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”.

Requisits de l’ajut extraordinari per al treball autònom

La inscripció prèvia  al registre de persones treballadores autònomes la poden realitzar les persones interessades següents:

 • Les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, prenent com a referència el número de persones que han treballat de forma ininterrompuda durant l’any anterior a la convocatòria.
 • Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci  no pot  ser superior a sis, prenent com a referència el número de persones que han treballat de forma ininterrompuda durant l’any anterior a la convocatòria.
 • Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, prenent com a referència la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte aliè no pot ser superior a sis, prenent com a referència el número de persones que han treballat de forma ininterrompuda durant l’any anterior a la convocatòria.
 • Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores no sòcies no pot ser superior a sis, prenent com a referència el número de persones que han treballat de forma ininterrompuda durant l’any anterior a la convocatòria.
 • Les persones treballadores autònomes, persona física, acollides a l’apartat 2 de la disposició addicional divuitena del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci  no pot  ser superior a sis, prenent com a referència el número de persones que han treballat de forma ininterrompuda durant l’any anterior a la convocatòria.

Les persones interessades han de complir els requisits següents per accedir a la inscripció (que són els mateixos que per als ajuts convocats el novembre i el desembre):

 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
 • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’any 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 • El rendiment net de l'activitat de l’any 2020 no ha de superar els 17.500 euros, o la xifra proporcional en cas d’haver causat alta al RETA més enllà de l’1 de gener del 2020.

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits han d’omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), i aquest formulari específic és el que s’ha d’utilitzar per presentar la sol·licitud.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Accem
Norma Còmics
Friquest
Rosmarin Restaurante Pizzeria
Viajes Alarabia sl
Apunts
Gràfic Centre
Carregant...
x
X