Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

La nova Llei de pressupostos impulsa la millora del comportament ambiental de les empreses i de la normativa en medi ambient

5 de maig de 2020

  • Estableix bonificacions per a les empreses registrades en el sistema EMAS i en el Programa d’acords voluntaris de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle.
  • Actualitza la legislació i simplifica el règim d’intervenció administrativa de petites i mitjanes empreses en determinats sectors.

La Llei 5/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, introdueix  novetats en matèria de medi ambient. Per una banda, fomenta un millor comportament ambiental de les empreses incentivant que es registrin al sistema d’ecogestió i ecoauditoria ambiental de la UE (EMAS) i s’adhereixin al Programa d’acords voluntaris de reducció dels gasos d’efecte hivernacle de la Generalitat. Per l’altra, millora la normativa per donar major seguretat jurídica i reduir la intervenció administrativa ambiental de les petites i mitjanes empreses d’alguns sectors productius.

Bonificacions en les taxes

Per a aquelles empreses que disposin del certificat de registre a l’EMAS, s’incrementa la bonificació fins al 75% en les taxes de tots els procediments d’atorgament d’autorització ambiental. També se’ls estableix una bonificació del 75% en les taxes per a la realització de visites d’inspecció i elaboració de l’informe per activitats considerades d’una potencial incidència ambiental elevada, sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental (incloses en l’annex I de la de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats).

Per als establiments adherits al Programa d’acords voluntaris de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle, s’estableix una bonificació del 50% en les taxes per ambdós procediments (autoritzacions i inspeccions ambientals de l’annex I). La mateixa bonificació s’aplicarà en les taxes de tramitació de les sol·licituds d’autoritzacions d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle del règim de comerç de drets d’emissió de la UE per a aquelles empreses amb l'EMAS o adherides al Programa d’acords voluntaris. 

Simplificació administrativa

Les modificacions normatives s’han basat en actualitzar la legislació i en simplificar el règim d’intervenció administrativa de petites i mitjanes empreses d’alguns sectors. D’aquesta manera s’aconsegueix  una major proporcionalitat respecte l’impacte ambiental real de les activitats. Alguns exemples són la creació de determinats epígrafs per regular la intervenció d’activitats amb llicència  o comunicació ambiental ­-com l’emmagatzematge i/o maduració en destinació de les dejeccions ramaderes líquides o sòlides-, o la modificació d’altres per canviar determinats llindars, homogeneïtzant els permisos preceptius exigibles d’acord amb la normativa sectorial d’atmosfera i els de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats, integrant permisos i agilitant la intervenció administrativa ambiental.

Ajustos en la classificació

Per afavorir alguns sectors industrials, com el de la fabricació de ceràmica, en què totes les activitats es trobaven classificades dins els règims d’autorització i llicència ambiental – que obligava la petita activitat i els tallers de ceràmica a tramitar la preceptiva llicència, amb les càrregues administratives i econòmiques que això comporta- se’ls ha inclòs dins el règim de comunicació, sempre que es trobin incloses fins a les 10 tones/dia de producció.

També s’ha millorat la regulació de la caducitat dels permisos ambientals així com la inspecció i el control ambiental, amb coherència amb les normatives sectorials ambientals. 

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

VICTORIA MUSIC CENTER
Herbolari de Casp
Previsora General
Eòlia Csad
Rodats, escola i botiga de patinatge
Escuela China de Barcelona
Gameria
Carregant...
x
X