Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

Mesures per mantenir l’habitatge i els subministraments de la llar durant l’estat d’alarma per la Covid-19

13 d'abril de 2020

Hi ha moltes persones que, a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, tenen dificultats per poder assumir la renda del contracte de lloguer o la quota de la hipoteca dels seus habitatges, així com el pagament dels subministraments bàsics de la llar.

Per poder fer front a aquestes situacions, des de l’1 d’abril de 2020, teniu al vostre abast un seguit de mesures que s’exposen a través de les 20 FAQs (preguntes freqüents) següents:

1. Què passa si el meu contracte d’arrendament finalitza durant l’estat d’alarma?

Si la pròrroga del contracte de lloguer finalitza durant l’estat d’alarma, o fins a dos mesos després del seu aixecament, podem demanar a l’arrendador/a una pròrroga extraordinària de fins a 6 mesos. Durant la pròrroga extraordinària, l’arrendador/a continuarà aplicant les mateixes condicions contractuals.

Si tenim un habitatge de lloguer titularitat del parc públic d’habitatges, el cobrament de les rendes s’atura fins al mes de juliol.

2. Què passa si, a conseqüència de la crisi sanitària causada per la Covid-19, no puc fer front al meu lloguer?

Des de l’1 d’abril de 2020, si vivim de lloguer i tenim dificultats econòmiques a causa de la Covid-19, podem demanar al nostre arrendador/a una moratòria en el pagament de les rendes.

3. En quins casos es considerarà que tinc dificultats econòmiques a conseqüència de la Covid-19?

Es considerarà que tenim dificultats econòmiques i que estem en situació de vulnerabilitat econòmica quan:

 • Estiguem en situació d’atur o, si som professionals autònoms, puguem acreditar una pèrdua substancial d’ingressos, a conseqüència de la crisi sanitària.
 • El lloguer y les despeses de subministraments que paguem al nostre habitatge són igual o superior a un 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • El conjunt d’ingressos de la unitat familiar del mes anterior a la crisi no supera en tres vegades l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples). Aquest límit és ampliable segons el nombre de fills/illes i persones a càrrec, i pot arribar a ser cinc vegades l’IPREM, segons els casos.

No es considerarà que es dona aquesta situació de vulnerabilitat econòmica si comptem amb un habitatge en propietat. 

4. En què consisteix aquesta moratòria en les rendes del lloguer?

La moratòria en el pagament del lloguer consistirà en una reducció del 50 % de les rendes o un ajornament d’aquestes, a tornar sense penalització ni interessos, com a mínim, en el termini de 3 anys.

5. Quina serà la durada de la moratòria en les rendes del lloguer?

Si ens concedeixen la moratòria de rendes de lloguer, podrem gaudir d’una reducció de rendes o de l’ajornament d’aquestes durant el temps que duri l’estat d’alarma, i es podrà prorrogar si les dificultats econòmiques continuen. En total, la moratòria podrà tenir una durada màxima de 4 mesos.

6. La moratòria de rendes de lloguer és obligatòria per a tots els arrendadors i arrendadores?

L’arrendador/a només té l’obligació de concedir la moratòria en el lloguer de rendes si és una empresa, una entitat pública d’habitatge o un gran tenidor (és a dir, si té més de 10 habitatges o una superfície construïda de més de 1.500 m2).

7. Què passa si el meu arrendador/a no és empresa, ni entitat pública d’habitatge, ni gran tenidor d’habitatges?

En el cas que el teu arrendador/a no sigui una empresa ni un gran tenidor d’habitatges, podràs sol·licitar un ajornament extraordinari i temporal de les rendes, però, com que no és obligatori per a ell/a, s’hi pot negar.

8. Com se sol·licita la moratòria de les rendes del lloguer?

Per sol·licitar la moratòria de rendes, tenim el termini d’un mes des de l’1 d’abril de 2020. La persona propietària ens ha de contestar en 7 dies. És convenient sol·licitar-ho per escrit a l’arrendador/a, i, juntament amb aquest escrit, aportar la documentació següent:

 • Certificat acreditatiu de la situació de desocupació o cessament d’activitat si som autònoms o autònomes.
 • Llibre de família o document que acrediti la situació de parella de fet.
 • Certificat de convivència.
 • Declaració de discapacitat, dependència o incapacitat permanent.
 • Acreditació de la titularitat de béns de cada persona que figuri en la unitat de convivència.
 • Declaració responsable que es compleixen amb els requisits exigits amb aquest decret, per considerar-te persona amb dificultats econòmiques. 

9. Què passa si, a conseqüència del confinament, no es pot aconseguir tota la documentació?

Si a conseqüència del confinament, trobem dificultats per aconseguir la documentació acreditativa, podem aportar una declaració responsable que justifiqui que complim tots els requisits. Un cop aixecat l’estat d’alarma, tindrem un mes per aportar tota la documentació.

10. Què passa si el nostre arrendador/a és persona física i es nega a concedir-nos la moratòria de les rendes del lloguer?

Si la persona propietària de l’habitatge és persona física i es nega a concedir-nos l’ajornament en el pagament de les rendes, i tampoc arribem a cap solució alternativa, ens podrem acollir als ajuts al finançament creats per fer front a les despeses en habitatge. Us en podeu informar a les pàgines web de les diferents entitats bancàries.

11. En què consisteixen els ajuts al finançament pel pagament de les despeses de l’habitatge?

Aquests ajuts consisteixen en la possibilitat de demanar un préstec per fer front a les despeses de l’habitatge.

Es poden sol·licitar a les entitats bancàries, es concedeixen per un màxim de 6 mensualitats de renda i es podran retornar en un termini de 6 anys, prorrogables 4 anys més, sense interessos ni despeses.

12. Què passa si, a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19, no puc fer front a la quota de la hipoteca?

Si paguem hipoteca per al nostre habitatge i ens trobem amb dificultats econòmiques a conseqüència de la Covid-19, podrem demanar la suspensió del pagament de la hipoteca. Això comportarà la suspensió del deute durant el temps acordat sense interessos i sense que ens pugui executar la hipoteca per impagament d’aquesta.

En el transcurs d’aquest temps de moratòria, el banc no podrà cobrar-nos cap quantitat.

13. Quins són els requisits per poder demanar la moratòria hipotecària?

Per poder demanar la moratòria hipotecària hem de complir tots aquests requisits:

 • Estar en situació d’atur o, si som professionals autònoms, acreditar una pèrdua substancial d’ingressos a conseqüència de la Covid-19.
 • Que la quota hipotecària més les despeses de subministraments que paguem siguin igual o superior a un 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • Que el conjunt d’ingressos de la unitat familiar del mes anterior a la crisi no superi en tres vegades l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples). Aquest límit és ampliable segons el nombre de fills/illes i persones a càrrec, i pot arribar a ser cinc vegades l’IPREM, segons els casos.
 • Què, a conseqüència de la crisi sanitària, l’esforç a l’hora de pagar la hipoteca s’hagi vist multiplicat en 1,3.

14. Com puc demanar la moratòria hipotecària?

La moratòria hipotecària s’ha de demanar a l’entitat bancària. Cal acompanyar la sol·licitud amb els documents següents:

 • Certificat acreditatiu de la situació de desocupació o cessament d’activitat, si s’és professional autònom.
 • Llibre de família o document que acrediti la situació de parella de fet.
 • Certificat de convivència.
 • Declaració de discapacitat, dependència o incapacitat permanent.
 • Acreditació de la titularitat de béns de cada persona que figuri a la unitat de convivència.
 • Escriptura de compravenda de l’immoble i de constitució de la hipoteca.
 • Declaració responsable que es compleix amb els requisits exigits.

15. Em tallaran la llum i l’aigua si no puc fer front als rebuts?

Mentre duri l’estat d’alarma no es poden suspendre els subministraments de llum, aigua i gas dels habitatges habituals.

En relació amb l’aigua, l’Agència Catalana de l’Aigua disposa de bonificacions sobre el cànon de l’aigua en els usos domèstics i les famílies més vulnerables podran acollir-se al cànon social. També en relació amb la llum, s’amplia el col·lectiu amb dret a demanar el bonus social.

Per demanar bonificacions a la teva factura d’aigua, visita l’apartat web sobre tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua.

16. Què passa si no puc fer front al rebut del meu operador de telecomunicacions? Em tallaran Internet?

Durant l’estat de l’alarma quedaran garantits tots el servei de telecomunicacions i no podran ser suspesos si no és per motius d’extrema urgència. Així, els proveïdors hauran de mantenir el servei d’accés a Internet en les mateixes condicions.

17. Les dates dels desnonaments es continuen mantenint?

Segons el decret de l’estat d’alarma, se suspenen totes les actuacions i els terminis fins que no finalitzi aquesta fase. Només s’exceptuen d’aquesta norma algunes actuacions d’urgència, però en cap cas l’excepció afecta els judicis en relació amb l’habitatge, desnonaments i llançaments.

18. Què passa amb els judicis llançaments un cop aixecat l’estat d’alarma?

Un cop aixecat l’estat d’alarma, continuarà la suspensió dels procediments de llançament es demostra una situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de la COVID-19 i que no tenim un habitatge alternatiu. Si és així, el jutjat es posarà en comunicació amb serveis socials i el llançament no es reprendrà fins que s’adoptin les mesures que serveis socials estimin oportunes, i en tot cas, per un termini màxim de sis mesos.

19. Si em caduca la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial (HPO), com la puc renovar durant aquests dies?

Podem renovar la inscripció de manera telemàtica a la seu electrònica del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Hem de tenir en compte, però, que el decret que estableix l’estat d’alarma​ parla de la suspensió de tots els terminis administratius, fet que inclou el termini per renovar la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial. Per tant, el termini queda “paralitzat” i es reprendrà quan acabi l’estat d’alarma. Si quan es va decretar l’estat d’alarma (el 14 de març de 2020), et quedaven cinc dies per renovar la sol·licitud, a partir del dia que finalitzi l’estat d’alarma, continuaràs tenint cinc dies per fer el tràmit.

20. Estic pendent d’un procés d’adjudicació d’un HPO. Què passa si no puc anar a presentar la documentació ni a signar cap document?

Els processos d’adjudicació d’habitatges estan aturats, amb la qual cosa els terminis normatius d’adjudicació queden suspesos i les cites per a compareixences es posposen fins a una data encara per determinar.

Les Oficines Locals d’Habitatge es troben obertes?

Les oficines de l’habitatge i els Punts d’assessorament energètic (PAE) es mantenen actius de forma telemàtica per evitar la propagació de la Covid-19. A més, es mantenen, especialment:

 • El Servei d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació.
 • El Servei de Prevenció, Intervenció i Mediació en Habitatges Públics.
 • Les reparacions urgents d’habitatges del parc públic.

Per a més informació sobre com fer la tramitació telemàtica amb les Oficines Locals d’Habitatge, consulta aquí

Per a més informació

Si teniu algun dubte en relació amb com demanar les diferents moratòries pel pagament de l’habitatge o algun altre dubte relacionat amb l’habitatge, demaneu cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves a través de qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.

Per a qüestions relacionades a emergències habitacionals, truqueu al 010.

Per a reparacions i incidències urgents d’habitatges del parc públic, adreceu-vos, en horari de 9.00 a 13.00 hores, als telèfons especialment habilitats per aquest tema: 932 915 404, 932 915 424, 932 918 533 i 932 915 406. O, mitjançant el canal telemàtic de l’Àrea d’Usuaris de l’Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona i el seu correu electrònic imhab@imhab.cat.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

M&M Languages
Crossfit LFS
Arar
Labortec Ortopèdia
Friquest
El Timbal - Centre de Formació i Creació Escènica
Farmacia MarinaBCN
Carregant...
x
X