Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc
Notícies

Visualització estratègica: Quadres de comandament per a pimes

28 de maig de 2024

La visualització de dades ha esdevingut una estratègia clau per a la gestió d'una empresa. I els quadres de comandament són l'eina perfecta per obtenir informació clara i concisa.

En aquest webinar, Diego Enrique Cabezudo Guerra, expert en anàlisi de dades, ens mostra què són els quadres de comandament, els seus diferents tipus i com les pimes i els autònoms poden utilitzar-los en els seus negocis.

Unes de les fonts d'informació més fiables són les estadístiques i les dades, perquè és informació objectiva davant de la qual és molt difícil plantejar alguna refutació. Aquesta mateixa lògica també es trasllada a l'entorn empresarial, especialment a les pimes, atès que han de millorar-ne l'eficàcia i prendre decisions basades en dades, cosa que augmenta les seves probabilitats d'èxit. Per facilitar aquest procés, hi ha les eines conegudes com a quadres de comandament.

Els quadres de comandament serveixen per facilitar el seguiment general de l'empresa, els objectius i les àrees, ja que representen gràficament els indicadors o mètriques per a les quals es volen fer seguiment. A més, l'ús d'aquests quadres ofereix múltiples beneficis, com ara una presa de decisions més informada, una priorització d'objectius operatius, una comunicació interna millor, o un disseny d'indicadors claus (KPIs) més adequat a les metes de la pime, entre altres.

Depenent de les seves funcionalitats i la informació que mostrin, es poden classificar com a:

  • Quadre de comandament integral (CMI): ofereix una visió integral de l'exercici de la pime, incloent-hi el pla estratègic i d'acció, a més dels objectius.
  • Quadre de comandament per a executius: permet una vista ràpida a la informació més rellevant de la pime.
  • Quadre de comandament analític: serveixen per fer anàlisis en profunditat sobre les variables més rellevants dins una pime, amb la finalitat d'identificar patrons, tendències o correlacions.
  • Quadre de comandament operatiu o operacional (CMO): utilitzat per enfocar-se a àrees de negoci determinades, i en especial a la monitorització del rendiment, l'eficiència, la gestió i l'eficàcia dins de les pimes.

Considerant la quantitat d'informació que ofereixen aquests quadres de comandament, és crucial saber-los crear de manera que la lectura i l'anàlisi d'informació sigui comprensible. En aquest sentit, els passos mínims a seguir consisteixen en la definició del tipus de quadre de comandament, la definició dels objectius mesurables, la identificació d'indicadors que capturin la informació d'interès, la selecció de l'eina adequada per a la creació. pimes se'n recomanen algunes com Power BI, Google Data Studio, Zoho o Excel-, el disseny visual del quadre, i l'establiment de llindars d'èxit i/o fracàs.

Pel que fa a les característiques de les eines de creació de quadres de comandament, cal advertir que varien segons l'eina específica que es faci servir. Tot i això, hi ha alguns trets comuns, entre els quals destaquen la personalització de la visualització de dades, la publicació del quadre en un entorn col·laboratiu accessible a diverses persones, la capacitat de crear gràfics interactius, i l'ús de diverses fonts de dades a la vegada.

En definitiva, és una eina molt útil per al control de la pime, que facilita enormement una visió de la seva evolució, permet fer un seguiment en aquells objectius que més interessin i millora la presa de decisions basada en dades.

Acelera Pyme - red.es

Els nostres socis

Escola Moz-Art
CEX Sant Joan
Peix d'Or
Auto-Moto VILARDELL 2
Crossfit LFS
Fashion Girl
Kaburi Rol & Games
Carregant...
x
X