Eix Fort Pienc

Eix Fort Pienc

Bases campanya "Aquest Nadal comprar aquí te premi"

 

PROMOCIÓ «Aquest Nadal comprar aquí té premi»

EIX FORT PIENC i el AJUNTAMENT DE BARCELONA posa en marxa la promoció «Aquest Nadal comprar aquí té premi».

La iniciativa té per finalitat incentivar, impulsar i promocionar l'activitat comercial del barri, premiant la fidelitat i confiança dels consumidors als establiments adherits (des d'ara, PROMOCIÓ).

Per a poder prendre part en la present PROMOCIÓ les persones interessades hauran de regir-se per les següents

Bases

1.- PERSONES LEGITIMADES i ÀMBIT TERRITORIAL


Podran prendre part en la PROMOCIÓ totes les persones amb residència en el territori nacional espanyol, inclosos els territoris de la Península, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla que durant el període de vigència de la PROMOCIÓ realitzin una compra en algun establiment adherit a EIX FORT PIENC https://www.eixfortpienc.com i facin arribar el tiquet de compra a EIX FORT PIENC a través del formulari online de participació que trobaran en el web https://www.eixfortpienc.com

La participació és oberta als menors de 18 anys, sempre que el formulari de participació sigui completat amb les dades del seu pare, mare o tutor legal, segons l'especificat a la Base 3a de les presents Bases.

2.- ÀMBIT TEMPORAL DE LA PROMOCIÓ

La PROMOCIÓ comença el 14 de desembre de 2020 a partir de les 00.00 hores i finalitzarà el dia 30 de gener de 2021 a les 23.50 hores.

Durant la vigència de la PROMOCIÓ se celebraran CINC (5) sortejos segons el següent calendari:

  • 1r sorteig. 4 de gener de 2021.
  • 2n sorteig. 11 de gener de 2021.
  • 3er sorteig. 18 de gener de 2021.
  • 4t sorteig. 25 de gener de 2021.
  • 5è sorteig. 1 de febrer de 2021.
En cada sorteig se sortejaran 8 talonaris de 4 vals de 10€ val entre tots els formularis acumulats en el període de participació. A partir del segon sorteig també participaran les participacions no premiades al primer sorteig.

3.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

Per a poder prendre part en la PROMOCIÓ, el participant haurà de conservar el tiquet de compra quan compri un producte o servei en un establiment adherit a la PROMOCIÓ. Els consumidors podran reconèixer els establiments quan vegin els pòsters publicitant la PROMOCIÓ o bé en comprar se'ls lliuri un full de mà o díptic amb una presentació de la PROMOCIÓ.

El participant haurà d'emplenar el formulari de participació online que trobarà en la web https://www.eixfortpienc.com/cat/tiquets-nadal-2020.html i adjuntar una fotografia del tiquet de compra.

Un mateix participant podrà emplenar tants formularis online com tiquets de compra tingui. És a dir, cada vegada que enviï un formulari de participació fa falta que l'acompanyi amb un tiquet de compra diferent.

Està permesa la participació de menors de 18 anys, si bé el formulari de participació haurà de ser completat amb les dades personals dels pares o tutors del menor d'edat. L'edat mínima de participació admesa és 14 anys.

Abans d'enviar el formulari online, fa falta que el participant s'asseguri que adjunta la fotografia i que en aquesta fotografia del tiquet de compra es vegi bé: el nom del comerç i la data de la compra.

Els participants s'abstindran d'enviar fotografies que no siguin els tiquets de compra de compres fetes a establiments adherits a la PROMOCIÓ. Qualsevol participació que aporti una fotografia que no compleixi aquest requisit serà descartada abans de la participació del sorteig.

4.- EL PREMI

El premi de la present PROMOCIÓ consisteix en QUARANTA (40) talonaris amb 4 vals de 10€ aportats per EIX FORT PIENC. En cada sorteig se sortejaran CINC (8) TALONARIS.

El termini per a recollir el talonari és d'UN (1) mes a comptar a partir de la data del sorteig. Vençut el termini per a realitzar la recollida del regal, aquest es retornarà a l'establiment participant.

Les persones que accepten el premi i se'ls fa lliurament d'aquest, accepten expressament les presents condicions de gaudi del premi.

5.- SORTEJOS

Els sortejos tindran lloc en les dates indicades en el Calendari de la Base 2a de les presents Bases. Se celebraran un total de 5 sortejos i en cadascun d'ells se sortejaran 8 (VUIT) premis aportats per EIX FORT PIENC.

Totes les participacions que s'hagin rebut per a prendre part en el primer sorteig i que no resultin guanyadores, quedaran acumulades per a prendre part en el segon sorteig juntament amb les quals puguin sumar del segon període de participació. Igualment, succeirà en el tercer i successius sortejos, on prendran part tant les participacions no guanyadores d'anteriors sortejos.

Els sortejos se celebraran mitjançant un programa random de celebració de sortejos. Abans de contactar amb el guanyador, EIX FORT PIENC comprovarà que el tiquet de compra correspon a un establiment adherit a la PROMOCIÓ. Si en aquesta comprovació es detectés que el tiquet no és d'un establiment que pertanyi a la PROMOCIÓ, aquella participació guanyadora serà automàticament descartada i se celebrarà de nou el sorteig.

Si en la celebració dels successius sortejos, sortís guanyadora una persona que ja hagués resultat guanyadora en un dels sortejos previs, aquella participació serà descartada i se celebrarà a continuació un nou sorteig.

En el moment de la celebració del sorteig s'extrauran igualment, 8 participacions amb caràcter de suplents. EIX FORT PIENC contactarà amb els suplents en el supòsit que no pogués contactar amb el guanyador inicial o bé aquest renunciés al premi.

Si algun dels sortejos no es pogués celebrar en la data prevista, es realitzarà en una data dins de la setmana a comptar des del dia previst com a data de sorteig.

6.- COMUNICACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI

EIX FORT PIENC es posarà en contacte amb la persona gratificada per a lliurar-li el premi. EIX FORT PIENC contactarà amb el/la guanyador/a través de missatge de correu electrònic a l'adreça de correu electrònic que hagi indicat en el formulari de participació. Quan EIX FORT PIENC contacti amb el/la guanyador/a, aquest/a haurà d'enviar un missatge de correu electrònic confirmant la seva acceptació del premi en el termini de 24 hores des de la recepció de la comunicació del seu estatut de guanyador/a. Si transcorregut aquest termini, EIX FORT PIENC no tingués cap confirmació del/la guanyador/a, podrà contactar amb el suplent, sense tenir més obligació amb aquest/a guanyador/a inicial.

Si EIX FORT PIENC no pogués contactar amb la persona guanyadora per un error en les dades facilitades en el formulari pel propi participant, EIX FORT PIENC contactarà amb el suplent que correspongui, sense tenir cap altra obligació amb aquest/a guanyador/a inicial.

7.- ACTE DE LLIURAMENT DEL PREMI

El premi es lliurarà en l'establiment que hagi emès el tiquet de compra amb el qual ha participat el/la guanyador/a.

La formalització del lliurament del premi es farà amb la persona les dades de la qual constin en el formulari de participació, o bé amb el representant -pare, mare, tutor, representant legal- del menor d'edat, en el cas de resultar guanyador tenint com participant un menor.

Tant el/la guanyador/a com la seva família (incloent, el supòsit d'un menor d'edat guanyador), saben i accepten que hauran d'acceptar totes i cadascuna de les presents Bases.

En l'acte de lliurament del premi, es farà una fotografia als premiats i es publicarà en les xarxes socials de EIX FORT PIENC i de les associacions i associats que ho considerin oportú.

8.- CONDICIONS GENERALS DEL PREMI

En la present PROMOCIÓ se sortegen QUARANTA (40) talonaris amb 4 vals de 10€ aportats per establiments associats a EIX FORT PIENC

La persona receptora del premi haurà de respectar les dates per a gaudir del premi que se li indicaran en el moment de lliurar-li el premi i que seran les compreses dins del període d'UN (1) mes des de la data de celebració del sorteig.

Si no es recull el premi en el període de temps indicat el premi caducarà.

EIX FORT PIENC com a promotora del premi, es reserva el dret de modificar el contingut del premi quan les circumstàncies el justifiquin, si bé aquestes modificacions sempre respectaran el valor inicial del premi o, en tot cas, seran per a millorar-lo.

El/la guanyador/a del premi ha d'acceptar el premi tal com se li ofereix. En aquest sentit, no es podrà realitzar cap modificació de data, lloc, condicions, serveis, entre altres.

La persona guanyadora assumeix i accepta que haurà d'ajustar-se a totes i cadascuna de les presents Bases.

El premi atorgat és intransferible, és a dir, en el supòsit que per qualsevol circumstància la persona premiada no pogués o no volgués acceptar el premi o bé renunciés, aquella participació premiada quedarà cancel·lada no existint cap altra obligació amb aquell participant que ha renunciat al premi.

EIX FORT PIENC no es fa responsable de la falta de veracitat de les dades personals de les persones guanyadores. En conseqüència, queda totalment exonerada davant el/la guanyador/a de les incidències, molèsties, retards o fins i tot del no lliurament del regal degut a errors en les dades facilitades per el/la propi/a guanyador/a, inclosa la possibilitat de no poder contactar amb el/la guanyador/a per a comunicar-li el seu estat de guanyador/a i formalitzar segons l'aquí previst l'acceptació i lliurament del premi.

Qualsevol incidència que pugui sorgir després de la recepció del premi podrà ser comunicada a: info@eixfortpienc.com

9.- CONSENTIMENT I PROTECCIÓ DE DADES

Les dades dels participants seran tractats de conformitat amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (UE), 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 2020, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Les dades personals de tots els participants i dels seus representants, en cas de menors, seran tractades per EIX FORT PIENC amb la finalitat de gestionar la seva participació i poder formalitzar el lliurament del premi. A la fi de la PROMOCIÓ, les dades no seran conservats més enllà dels períodes legalment previstos per a atendre les obligacions legals. Vençudes aquestes obligacions, les dades seran eliminades del sistema de tractament de dades. Amb l'enviament del formulari de participació queda atorgat el consentiment perquè les dades personals puguin ser tractats per a la gestió de la participació en la PROMOCIÓ, incloent l'autorització expressa dels representants del menor d'edat.

La mecànica de la PROMOCIÓ exigeix que les dades facilitades siguin veritables, complets i actualitzats. Si les dades personals anessin incerts, incomplets o no actualitzats, EIX FORT PIENC queda alliberada respecte dels casos concrets i de qualsevol conseqüència relacionada amb l'anterior, podent arribar a declarar que la PROMOCIÓ no té beneficiaris.

Els participants podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (oblit), limitació i portabilitat respecte de les dades personals facilitades arran de la PROMOCIÓ mitjançant un missatge de correu electrònic a info@eixfortpienc.com indicant en la referència “Aquest Nadal comprar aquí te premi”. Les dades personals no seran objecte de tractaments per a l'obtenció de perfils. L'autoritat competent de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6 (Madrid, 28001).

10.- ÚS DE LA IMATGE DELS GUANYADORS

Queda reservat el dret de reproduir i utilitzar el nom, cognoms i imatge del guanyador i la seva família (si el guanyador és un menor) en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb l'Associació i els seus associats i la PROMOCIÓ, incloses xarxes socials, suports online i secundo paper, durant el període d'un any, sense que aquest ús els confereixi una remuneració o benefici afegit més, a excepció del lliurament del premi de la PROMOCIÓ.

11.- RESERVES I LIMITACIONS

EIX FORT PIENC es reserva el dret d'anul·lar o suspendre la PROMOCIÓ o bé canviar alguna/se de les seves condicions, si per causes tècniques o de qualsevol altra tipologia alienes a la seva voluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament d'aquesta, segons l'estipulat en les presents Bases.

Igualment, es podrà declarar nul·la la PROMOCIÓ si es detecten irregularitats en les dades dels participants guanyadors.

Es podrà descartar de manera automàtica aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes.

No podran prendre part en aquesta PROMOCIÓ persones directament lligades als establiments participants o a les associacions.

Qualsevol ús fraudulent o abusiu de les presents Bases comportarà la baixa automàtica dels participants.

12.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

S'informa els participants que el simple fet de prendre part en la PROMOCIÓ implica la total acceptació de les presents Bases.

Qualsevol manifestació en contra per part del/la participant, implicarà l'exclusió d'aquest/a de la PROMOCIÓ i els organitzadors quedaran alliberats de tota obligació respecte d'aquest participant.

13.- DIPÓSITO DELS BASES

Un exemplar idèntic de les presents Bases està dipositat a la seu de EIX FORT PIENC, degudament segellades. Les presents Bases també es poden consultar en la pàgina web https://www.eixfortpienc.comBarcelona, a 23 de novembre de 2020

Els nostres socis

Parafarmacia Euway
Rosmarin Restaurante Pizzeria
Viena
Fruits Dador
Farmàcia Lda. Mª Angels Salvadó i Lladós
L'Auditori
TECNOCASA
Carregant...
x
X